Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Български език и литература - 11 клас"
 

Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по БЕЛ
Цел: 
Да бъдат актуализирани и задълбочени знанията и уменията на учениците по БЕЛ във връзка с книжовноезиковите норми, литературната теория и задължителните автори и творби, включени в програмата за ДЗИ.
Очаквани резултати:

Чрез множество упражнения, писане на интерпретации и решаване на тестове във формата на ДЗИ се очаква учениците да затвърдят знанията и уменията си в съответствие с индивидуалните им способности.