Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Български език и литература - 11 клас"
 

Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по БЕЛ
Цел: 
Да бъдат актуализирани и задълбочени знанията и уменията на учениците по БЕЛ във връзка с книжовноезиковите норми, литературната теория и задължителните автори и творби, включени в програмата за ДЗИ.
Очаквани резултати:

Чрез множество упражнения, писане на интерпретации и решаване на тестове във формата на ДЗИ се очаква учениците да затвърдят знанията и уменията си в съответствие с индивидуалните им способности.

ГОДИШНА ИЗЯВА 

Годишната изява на учениците от 11б и 11в клас проведена на 14.06.2018г. в 206 кабинет от 14:00ч. в ПГТМ „Христо Ботев“ – Ботевград бе на тема: Рецитал по стихове на Христо Ботев и самостоятелен анализ на Ботева творба /по избор/.

Във връзка със 142-та годишнина от гибелта на Христо Ботев и патронния празник на училището, основната цел на изявата бе учениците да затвърдят умението си за изразително изпълнение на Ботево стихотворение /по избор, включено в програмата за ДЗИ в 12 клас, и да докажат умението си за интерпретация на изучена лирическа творба/. Всеки ученик предварително бе избрал свое любимо Ботево стихотворение, което рецитира пред групата и представи интерпретация на същата творба, изготвена по алгоритъма за анализ на лирически текст. Интерпретацията се представи устно пред аудиторията, като основните моменти от тълкуването на текста са: творческа история, лирическа тема и лирически мотиви, чувства и настроения, жанрови и композиционни особености на творбата, лирически говорител, тропи и фигури в художествения текст и идеи /авторови послания/.

След представянето на интерпретацията учениците задаваха въпроси относно анализа, но най-вече по-отношение на тропите и фигурите в съответната творба, тъй като това се оказа един от най-трудните въпроси за учениците в работата им. Дори когато знаят на теория същността на съответните тропи и фигури, те трудно ги откриват на практика в художествения текст.

https://drive.google.com/file/d/1ibdOG6ajf3MtuaaJXSMkQiWh1QbgnX_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-udxXuO8VRJjWZw4IrdTG9qMb5x6BHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Tq_GdW_v11DYt6u6sPYmFwCJ7lsA35W/view?usp=sharing