https://drive.google.com/open?id=1A2tN9oXM_av_exMeRLCsof6iBT_yh1NCПроекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Информационни технологии - 10 клас"
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmMXZBSVNWZnVyMFk/view?usp=sharing

Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания по ИТ
Цел: 
Формиране на знания и умения, свързани със съвременните постижения в областта на компютърните системи, компютърните мрежи и услуги, които те предоставят; използване на приложни програми; разработка на проекти с помоща на съвременни информационни и комуникационни технологии.
Очаквани резултати:

  • Запълване на дефицитите от знания и умения по информатика и информационни технологии
  • В раздел: Компютърни системи се очаква учениците да знаят основните характеристики на компютрите и специалните единици за измерване на тяхната производителност. Да имат знания свързани с числата и техните представяния.
  • Да могат да проектират и реализират задачи чрез обектно ориентирано програмиране.
  • Да работят свободно с приложните програми MS Word, MS Excel и Corel Draw.
  • Добро представяне на националното външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности, което се провежда в 10 клас.

Публичната изява  – представяне на изготвените проекти

     Важна част от обучението по ИТ е модулът „Интегриране на документи“. Тази тематика е важна не само защото е логичен елемент на обучението, а и защото в нея има  потенциал за използване на наученото по ИТ в извънучебни ситуации. По време на обучението учениците  участващи в проекта „Твоят час” се научиха да изготвят интегриран документ. Интегриран документ се нарича документ, който съдържа обекти, създадени с различни приложения. Обект се нарича документ (или част от него), създаден със средствата на дадено приложение. 

     Тематиката и реализацията на модула „Интегриране на документи“ е ориентирана към използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като среда при реализацията на широк спектър от проекти. Програмата за създаване на презентации е достатъчно лесна за изучаване. Възможно е да се ограничи усвояването й от учениците само до инструментите  за анимация и звуково съпровождане на слайд шоу.

За публичната си изява на 01.06.2018г. учениците представиха своите проекти изготвени с програмата PowerPoint. В изготвяне на двата проекта те работеха в екип и разделени на две групи. Първият е на тема „България”, а вторият - „Гергьовден”.

     В изготвените два проекта учениците бяха подбрали правилни шрифтове, използвали бяха несерифни шрифтове, от съображение, че те са най-подходящите за презентации. Използвали бяха  ограничено количество текст. Бяха ограничили преходите и анимациите и използвали висококачествени графики. За фон бяха избрали студени цветове като най-подходящи за фонове, тъй като те ни позволяват да се „отдалечим” от фона. Топлите цветове обикновено са най-подходящи за обекти, разположени на преден план (например текст), тъй като те създават илюзията, че „идват” към нас.

     Представиха информацията на „порции“. При изготвяне на проектите научиха да работят в екип, да подбират правилно информацията, да извличат най-важната информация и да следват последователен алгоритъм. Изготвянето на проектите ще им бъде от полза и при представянето им във Външното национално оценяване по информационни технологии, което предстои.

     Присъстващите представители на съвета „Твоят час“, техните съученици и ученици от други класове преминали през този проект, бяха приятно изненадани от доброто им представяне.


   
https://drive.google.com/file/d/1MNKKl9Hs3zHpbrCE78nDE1lEaTkzc2nd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yzjm_5V7h1nGVxviWmHq7sra8mK1uNew/view?usp=sharing