Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Информационни технологии - 10 клас"
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmMXZBSVNWZnVyMFk/view?usp=sharing

Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания по ИТ
Цел: 
Формиране на знания и умения, свързани със съвременните постижения в областта на компютърните системи, компютърните мрежи и услуги, които те предоставят; използване на приложни програми; разработка на проекти с помоща на съвременни информационни и комуникационни технологии.
Очаквани резултати:

  • Запълване на дефицитите от знания и умения по информатика и информационни технологии
  • В раздел: Компютърни системи се очаква учениците да знаят основните характеристики на компютрите и специалните единици за измерване на тяхната производителност. Да имат знания свързани с числата и техните представяния.
  • Да могат да проектират и реализират задачи чрез обектно ориентирано програмиране.
  • Да работят свободно с приложните програми MS Word, MS Excel и Corel Draw.
  • Добро представяне на националното външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности, което се провежда в 10 клас.