Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Магията на духовата музика"
Дейност: 
        Обучение за изпълнение на музикални творби с духови инструменти на ученици с изявени интереси
Цел: 
  • Развитие и обогатяване на музикалната култура;
  • Подобряване познанията по солфеж и история на духовите музикални инструменти, оркестри и композитори. 


    Участие на Коледното училищно тържество:    

Представителна изява на клуб "Магията на духовата музика"

     Ученици от 8, 9, 10,11 и 12 клас работещи по проект „Твоят час“ и участници в клуб "Магията на духовата музика"  поздравиха присъстващите на тържеството за патронния празник на ПГТМ "Христо Ботев" и 55-годишния юбилей на училището с  незабравимия  Ботев марш.