Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


   Клуб "Информационни технологии"
Дейност: 
Обучение на ученици със затруднения по изучавания предмет.
Цел: 
  • допълване и разширяване на знанията по Информационни технологии;
  • успешно прилагане на ИКТ в практически ситуации;

 

Анкетни карти

 
Публична изява

По време на публичната изява, проведена на 30.05.2017г. в компютърна зала 105 на ПГТМ “Христо Ботев“ се изявиха всички ученици работещи в клуба  за преодоляване на обучителни затруднения по информационни технологии. В мероприятието всеки ученик представи проектите които е изработил през годината като насочваше вниманието на присъстващите какви проблеми и срещал по време на работата си и по какъв начин ги е разрешил.

За всеки ученик от клуба, работещ по проекта, заданията са съобразени според пропуските му по дисциплината. Това даде шанс на всички ученици  с интерес да  наблюдават и следят работата на своите съученици и допринесе за тяхното активизиране.

Във втората част на изявата учениците  решаваха тест - съобразен с материала за Националното  външно оценяване на дигиталните компетентности.

Според тяхната ръководителка Цветанка Михова, целта за допълване и разширяване на знанията по Информационни технологии на учениците от клуба е довело и до успешното прилагане на ИКТ в практически ситуации.