Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Математика за преодоляване на обучителни затруднения"
Дейност: 
Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика, чрез повече практически упражнения.
Цел: 
  • допълване и разширяване на знанията по математика;
  • създаване на траен интерес към практическото приложение на математическите знания;
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmNFkyYXZmYVNUYmM/view?usp=sharing
Заключителната изява на учениците от клуб по Математика

     Учениците, работещи в дейността за преодоляване на обучителни затруднения по математика - ЗП по проект "Твоят час" при Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград разкриха пред публика как с увереност се справят при решаването на различни по тип задачи.

     Подкрепяни от ръководителката им инж. Галина Янева те успяха да покажат и представят на 30.05.2017г. в заключителното си занятие какви знания са усвоили и затвърдили посредством съвместната си работа през годината по тематичната програма на групата - квадратни уравнения и неравенства, системи уравнения от втора степен с две неизвестни, степен, триъгълник и лица на равнинни фигури. За изявата участниците облякоха тениските, изработени и закупени със средства по проекта „Твоят час“. Изявата се проведе в 301  кабинет на училището и на нея присъстваха  общинския съветник Цветанка Николаева, преподаватели и представители на „Съвета твоя час“ към училището, ученици, учители и др.

     Целта на представителната изява беше да се демонстрира степента на допълване и разширяване на знанията по математика и създаване на траен интерес у учениците към практическото приложение на математическите знания. Това се проследи и в електронната презентация, изработена специално за изявата.