Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Подготовка за матура по БЕЛ"
Дейност: 
Преодоляване на пропуските на ученици от 12 клас , свързани със знанията и уменията върху книжовно -езиковите норми.
Цел: 
  • допълване и разширяване на знанията по БЕЛ;
  • подготовка за успешно представяне на матурата по БЕЛ;

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmMFFfcWtyVFpteE0/view?usp=sharing

  

     Пробната матура по БЕЛ, проведена на 29.03.2017г:
     Заключителната публична изява на учениците от клубовете по БЕЛ работещи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2 се проведе под формата на състезание с мото „Аз знам“ в 301 кабинет, трети етаж на ПГТМ“Христо Ботев“ - Ботевград.

     Учениците бяха разделени на отбори – отбор А – 11 клас и отбор Б – 12 клас. 

     Състезанието протече в  4 кръга:

 I кръг обхват на знанията върху книжовно-езиковите норми;

II кръг  - фразеологизми;

III кръг - художествено езиковите средства, фигури и тропи

и IV кръг - автори и творби.

     Всяка задача имаше фиксирано време за изпълнение, така участниците се състезаваха не само да покажат своите знания и умения, но и за бързина.

     Победиха абитуриентите – отбор Б, а публиката ги аплодира възторжено. Състезанието се проведе по повод празника на училището - 55 години с името на Ботев и учениците участващи в проекта доказаха, че целта на състезанието  да се провери нивото на израстване и натрупване на нови знания и умения е изпълнена.

     Ръководители на клубовете:

"Преодоляване на пропуските по БЕЛ за 11 клас" - Анелия Клечкова

"Подготовка за матура по БЕЛ 12б клас" – Рени Нинова

"Подготовка за матура по БЕЛ" - Цветелина Ветова

 
 
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmNU9pcGhBODBzd00/view?usp=sharing