Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Подготовка за матура по БЕЛ"
Дейност: 
Работа с ученици , които имат пропуски по БЕЛ - 12б клас
Цел: 
  • допълване и разширяване на знанията по БЕЛ;
  • подготовка за успешно представяне на матурата по БЕЛ;