Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Подготовка за матура по БЕЛ 11 клас"
Дейност: 
Работа с ученици от 11 клас за овладяване на книжовно-езиковите норми.
Цел: 
  • Изграждане на умения за извличане на информация от текст;
  • Усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства – фигури и тропи.