Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


   Клуб "Училищен вестник"
Дейност: 
Издаване на вестник, занимаващ се изцяло с интересите, мнението и проблемите на ученика в училище.
Цел: 
  • Създаване на портал за литературни изяви , социално-обществени мероприятия , благотворителност и новини;
  • Да се стимулира отразяването на училищния живот; 
  • Стимулиране на работа в екип;
  • Стимулиране на творчески изяви.
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmbS1SWThyeTdhT2c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmOFRPRVpmQVJnTm8/view?usp=sharing

Анкетни карти


Представителната изява

     Пред ученици и учители от ПГТМ”Христо Ботев” участниците в клуб „Училищен вестник“ по проект "Твоят час" представиха своята работа през учебната година в кабинет 225.   

     Представянето включваше презентация за дейността на клуба, която обхваща мотивите и целите на работата в УК „Schoolnet“, организацията на работа, разпределението по длъжностни позиции и формиране на управленска структура на персонала в компанията,  как се планира дейността, чрез изготвяне на  Бизнес план  с ясно определена мисия, цели, дейности, проучвания, анализи и стратегии. Представена беше и дейността по създаване на всеки нов брой от училищния вестник и страничните дейности осъществявани от учениците работещи в клуба. Направена беше и оценка на  способностите и уменията, които се цели да бъдат развити и придобити от  учениците в резултат на изпълняваните дейности.

      На гостите бяха представени екземпляри от изготвените през годината четири броя на вестника  и календар за 2017 година, изработен от участниците в клуб „ Училищен вестник“. Гостите поздравиха участниците в изявата, за доброто им представяне и изказаха своето задоволство от видяното.

     Целта на публичната изява бе да се проследи степента на постепенно усвояване на знанията, уменията и компетентностите за представяне и демонстриране придобитите умения от учениците работещи в тази област.

        Ръководител на клуб „Училищен вестник“ е Евгения Банкова.

Публична изява на клуб „Училищен вестник“ по проект „Твоят час“

              12.06.2017год. - Отчет на дейността по отдели и представяне на готовите продукти

 

        Учениците, участници в клуб „Училищен вестник“ работещи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 представиха своята работа през годината във 225 кабинет - втори етаж на ПГТМ“Христо Ботев“ – Ботевград на 12.06.2017г. Представянето  включваше  отчет на дейността:

Учениците показаха и разясниха управленската структура на персонала, а президентът Калоян Крумов, представи своята организационна и творческа дейност през периода на работа на клуба.

Ръководителите на отдели, запознаха присъстващите със задълженията и отговорностите на своя отдел и естеството на изпълняваната от тях работа.

Екипът подчерта, че благодарение на общите усилия на участниците в клуб „Училищен вестник“ са успели да подготвят и предложат на учениците и учителите от ПГТМ „Хр. Ботев“ четири броя училищни вестници:

1 брой – Народните будители на България;

2 брой – Коледа и Нова година;

3 брой – Свети Валентин;

4 брой – Випуск 2017 ПГТМ „Христо Ботев“

Подготвените и изработени училищни вестници бяха представени в електронен и книжен вариант. Направи се оценка на  цялостната работа, на постигнатите резултати и на придобитите способности и умения от  участниците в клуб „Училищен вестник“.

Към гостите, които в по-голямата си част бяха ученици от специалност „Бизнес администрация“ бяха отправени послания през следващата  учебна година:

- Част от тях да се включат в работата на клуба, като попълнят освободените позиции от участниците – дванадесетокласници;

- Да не пропускат да си закупуват всеки нов брой на училищния вестник, защото в него ще намерят интересна и полезна информация.

Участниците в клуба бяха поздравени от представители на Съвета „Твоят час“ към ПГТМ за доброто си представяне на изявата и много от присъстващите изказаха своето мнение, за цялостната работа на екипа.

Целта на представителната изява бе да се проследи степента на постепенно усвояване на знания, умения и компетенции за представяне и за демонстриране на комуникативни умения пред публика.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmZy1DbF9wYXYyanc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmN253QXI2QncwbE0/view?usp=sharing
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmQUJycHczZlBjaFU/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmQmFqRVluQjU2VW8/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmTDFsd1ZFSldrZVU/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmRGQtQTNYNm5qOVU/view?usp=sharing