Профил на купувача

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - SOP.BG, Профил на ПГТМ"Христо Ботев" - Ботевград 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

Публична покана №4 от 01.11.2017 г - Ремонт на ограда на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти с обява” -Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки за: "Ремонт на ограда на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград".


Публична покана №3 от 04.11.2015 г - Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма"а"– Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за: "Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на ПГТМ "Христо Ботев" - гр. Ботевград,, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на 15 /петнадесет/ броя терминални работни станции /нисък и среден клас терминали/, разпределени както следва: кабинет едно: 15 /петнадесет/ работни места и включени към тях 1 /един/ брой сървър", както и обучение на отговорните за компютърния кабинет лица и лицензиран софтуер, необходим за работата на терминалните мрежи по Национална програма "ИКТ в училище" за нуждите на ПГТМ "Христо Ботев" - гр. Ботевград

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП с уникален код:9047307


Публична покана №2 от 24.11.2014 г - Обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма"а"– Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: "ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград"

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП с уникален код:9036552