Работа по проекти2020 / 2021

Проект 2020-1-BG01-KA102-078162 „Обучение чрез опит“. 

     Бенефициенти: Център за развитие на човешките ресурси – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм + на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" Ботевград. Основната цел на проекта е личностно и професионално развитие чрез практика на реални работни места  в Португалия за 15 ученици 

повече информация

2019 / 2020

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061512 „ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм + на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2019г. до 31.05.2020г. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на преподаване и обучение в ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград.


повече информация


 Проект по Националната програма на МОН

            Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в извън училищна среда, свързана с конкретно учебно съдържание.

повече информация


2018 / 2019 г.

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2018г. до 31.05.2019г., включително. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на професионалното образование в ПГТМ „Христо Ботев“- гр.Ботевград, чрез обучение в процеса на работа проведено в реална работна среда във фирми, подсигурени от партньора - ESMOVIA, Валенсия, Испания.

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ

        Съгласно чл.257, ал. 1 и чл. 259. ал.1 от ЗПУО, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и във връзка с изпълнение на дейностите за организиране на допълнителни занимания по интереси, финансирани от МОН в ПГТМ "Христо Ботев"  са сформирани 10 групи по интереси

.


2017 / 2018 г.

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2018г. до 31.05.2019г., включително. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на професионалното образование в ПГТМ „Христо Ботев“- гр.Ботевград, чрез обучение в процеса на работа проведено в реална работна среда във фирми, подсигурени от партньора - ESMOVIA, Валенсия, Испания.


Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР 

        Съфинансиран е от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. 

повече информация


Проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация

И през втората година дейността на проекта е насочена към подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, което да доведе до тяхната по-успешна професионална, социално и творческа реализация. Целта е да се помогне на учениците от ПГТМ "Христо Ботев" да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото. Продължават работа шестте клуба - Клуб по предприемачество, два клубове по спортни занимания, баскетбол и тенис на маса, Танцов състав "Хороводец", Клуб по електроника, Клуб по традиции и ценности, с нови участници на мястото на завършилите двадесетокласници, както и Училище за родители.

повече информация


„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ТВОЯТ ЧАС – фаза І“

          Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. През 2017/2018г. по проекта работят четиринадесет клуба. Шест групи са с дейности за преодоляване на обучителни затруднения -Подготовка за матура по БЕЛ, Български език и литература - 8 клас, Български език и литература - 11 клас, Информационни технологии - 10 клас , Математика за всички  9 - 12 клас, Математика - 8 клас и осем са с дейности по интереси - Автотранспортна техника, Магията на духовата музика, Моят град през годините, Училищен вестник, Приложна електроника, Туризъм и здраве, Биология и здравно образование – подготовка за ДЗИ, Мотоспортът е магия

повече информация


2016 / 2017 г.

Проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация

Дейността на проекта е насочена към подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, което да доведе до тяхната по-успешна професионална, социално и творческа реализация. Целта е да се помогне на учениците от ПГТМ "Христо Ботев" да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото. По проекта работят шест клуба - Клуб по предприемачество, два клубове по спортни занимания, баскетбол и тенис на маса, Танцов състав "Хороводец", Клуб по електроника, Клуб по традиции и ценности, както и Училище за родители.

 
 
 
 


„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ТВОЯТ ЧАС – фаза І“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. По проекта работят дванадесет клуба - Клуб "Математика за преодоляване на обучителни затруднения", Клуб по Информационни технологии, Клубове за "Подготовка за матура по БЕЛ", "Подготовка за матура по БЕЛ 12б клас" и "Преодоляване на пропуските по БЕЛ за 11 клас" , Клуб "Приложна електроника", Клуб "Автотранспортна техника", Клуб "Туризъм и здраве", Клуб "Училищен вестник", Клуб "Философски цикъл", Клуб "Магията на духовата музика", Клуб "Моят град - традиции, нрави, обичаи".

 
   

„Всеки ученик за бъде отличник" на ЦМДТ „Амалипе"

Целта на проекта е превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, съвместно с ОУ „Васил Левски” – гр.Ботевград и ОУ „Васил Левски” – с.Видраре. Проектът включва обучение на родители, среща за обмяна на опит между училищните самоуправления и „Сцена на приятелството" с презентиране на силни моменти от училищната дейност.

 
 
 
 
повече информация


2015 / 2016 г.

Проект „Часовете, които ни дават сила”

През учебната 2015/2016 година ПГТМ „Христо Ботев” работи по проект „Часовете, които ни дават сила”, който се реализира от Фондация „Благотворител” с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”. Целта на проекта е да подпомогне нравственото и  духовното развитие на деца и ученици от Община Ботевград; да се изградят умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели в ежедневието на младежи на възраст 16-18 години; да се обучат ученици на човешки добродетели; да се запознаят децата от 4 група в детските градини в Община Ботевград с основните добродетели, които да могат да разпознават и описват; да се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за личностното израстване на младите хора. Целта на проекта се реализира чрез обучението на ученици в училище, които се запознаха с всички добродетели, с начините те да се представят пред съучениците им, както и пред децата от детските градини.

   


Участие на Панаир на тренировъчните фирми под наслов „Практикуваме сега, а в бъдеще - учители",  – гр. Арад, Румъния.

    На 12 и 13 май 2016г., ученици от учебно-тренировъчно предприятие "ПРЕСТИЖ" ООД при ПГТМ "Христо Ботев" гр. Ботевград, взе участие в четвъртото издание на Панаир на тренировъчните фирми под наслов „Практикуваме сега, а в бъдеще - учители“, организиран от Икономичeска гимназия – гр. Арад, Румъния.
    Фирма "Престиж" спечели I място за WEBSITE и специална награда за Комуникативни умения, сключване на сделки и екипна работа.
    В самият панаир се включиха 50 фирми от Румъния и гр. Сегет, Унгария. Насочеността и интереса на реалния бизнес и университетите от Румъния и Унгария е към професионалната ориентация и умения на служителите. Това е начин и една чудесна идея, чрез която университетите рекламират своите специалности, фирмите представят своя предмет на дейност, а учениците имат възможност да покажат умения, знания, способности и идеи, и да направят своя избор за бъдещото си развитие. Наред с образователните практични дейности учениците създават нови запознанства, срещат се с други култури и имат възможност да подобрят познанията си по чужд език.
    По подготовката и организацията за участието на фирмата в изложението огромна е заслугата на госпожа Диана Къндева - ръководител на предприятието и на госпожа Милена Андонова - преподавател по английски език в училището.

    Панаирът бе посетен от ученици от различни гимназии, граждани, представители на бизнеса и бюрата по труда, които попълваха анкетни карти и събеседваха със служители от учебните фирми.
 
 Проект
DU Network Moodle Румъния

     Международен on-line проект "Тренировъчната фирма - вашият шанс". Проектът е с международен конкурсен характер и е част от проекта EDU Network Moodle Румъния.
     Целта му е да се повиши качеството на училищното образование и мотивацията на ученика за работа чрез създаването, развитието и прилагането на училищни и извънучилищни дейности.
     Проектът поставя акцент върху иновативните методи на преподаване и учене. Координатор по проекта е Икономическа гимназия „Vergil Majery“, гр.Галау, Румъния. В проекта участие имат и училища от Молдова, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция. ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград е единствен участник от България.

    2014 / 2015 г.

Заключителната фаза на проекта приключи с призови места за учебно-тренировъчно предприятие „МИГ МИГ“:

  • Първо място за Най-добър каталог на фирма
  • Второ място за Най-добър търговски щанд

  • Четвърто място за рекламни материали. 

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmRTNMQVlJeFlabms/view?usp=sharing

    2015 / 2016 г.

Заключителната фаза на проекта приключи с три призови места за учебно-тренировъчно предприятие „ИДЕАЛ“, което през 2015/2016 година работи по on-line проекта:

•     Второ място за Най-добър уебсайт;
•      Трето място за Най-добър търговски щанд;
•      Трето място за Най-добър бизнес план.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmUkFpZV9GWWp3Q3c/view?usp=sharing

Проект "Успех" 2014 / 2015 г.

Проект BG051PO001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Успех" е съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2014 г.

В ПГТМ "Христо Ботев" работят следните шест клуба:

проект "Млад журналист", ръководители Анелия Клечкова
проект "Училищен вестник", ръководител Диана Къндева
проект "Хороводец", ръководител инж. Нина Петкова
проект "Традиции, нрави и обичаи", ръководител Мая Върбанова
проект "Мултимедията и светът около нас", ръководител инж. Антоанета Йотова
проект "Млад електроник", ръководител инж. Людмил Иванов


 2013 / 2014 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040
"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

Занятията по проект BG051PO001-4.3.05-0040, се осъществиха по схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”. Партньор на училището е фирма „Топлик” ООД, с управител Красимир Георгиев. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Договарящ орган е Министерство на образованието и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Резултатите от проекта са усъвършенстване на професионалните умения на учениците и усвояването на нови знания и придобиване на компетентности, адаптирани към потребностите на бизнеса с цел по-успешна социална и трудова реализация.

Mеждународен проект "Медиите като мост за комуникация през Дунав"

учебна 2012 / 2013 г. партньорско училище B-A-Z M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Szepsi Laczkó Máté Szakképző Tagiskolája от град Шатораляуйхей, Унгария.