Работа по проекти


2015 / 2016 г.

Проект „Часовете, които ни дават сила”

През учебната 2015/2016 година ПГТМ „Христо Ботев” работи по проект „Часовете, които ни дават сила”, който се реализира от Фондация „Благотворител” с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”. Целта на проекта е да подпомогне нравственото и  духовното развитие на деца и ученици от Община Ботевград; да се изградят умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели в ежедневието на младежи на възраст 16-18 години; да се обучат ученици на човешки добродетели; да се запознаят децата от 4 група в детските градини в Община Ботевград с основните добродетели, които да могат да разпознават и описват; да се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за личностното израстване на младите хора. Целта на проекта се реализира чрез обучението на ученици в училище, които се запознаха с всички добродетели, с начините те да се представят пред съучениците им, както и пред децата от детските градини.

   


Участие на Панаир на тренировъчните фирми под наслов „Практикуваме сега, а в бъдеще - учители“,  – гр. Арад, Румъния.

    На 12 и 13 май 2016г., ученици от учебно-тренировъчно предприятие "ПРЕСТИЖ" ООД при ПГТМ“ Христо Ботев“ гр. Ботевград, взе участие в четвъртото издание на Панаир на тренировъчните фирми под наслов „Практикуваме сега, а в бъдеще - учители“, организиран от Икономичeска гимназия – гр. Арад, Румъния.
    Фирма“Престиж“ спечели I място за WEBSITE и специална награда за Комуникативни умения, сключване на сделки и екипна работа.
    В самият панаир се включиха 50 фирми от Румъния и гр. Сегет, Унгария. Насочеността и интереса на реалния бизнес и университетите от Румъния и Унгария е към професионалната ориентация и умения на служителите. Това е начин и една чудесна идея, чрез която университетите рекламират своите специалности, фирмите представят своя предмет на дейност, а учениците имат възможност да покажат умения, знания, способности и идеи, и да направят своя избор за бъдещото си развитие. Наред с образователните практични дейности учениците създават нови запознанства, срещат се с други култури и имат възможност да подобрят познанията си по чужд език.
    Ръководител на учебното предприятие е г-жа Диана Къндева.

    Панаирът бе посетен от ученици от различни гимназии, граждани, представители на бизнеса и бюрата по труда, които попълваха анкетни карти и събеседваха със служители от учебните фирми.
 
 Проект
DU Network Moodle Румъния

     Международен on-line проект "Тренировъчната фирма - вашият шанс". Проектът е с международен конкурсен характер и е част от проекта EDU Network Moodle Румъния.
     Целта му е да се повиши качеството на училищното образование и мотивацията на ученика за работа чрез създаването, развитието и прилагането на училищни и извънучилищни дейности.
     Проектът поставя акцент върху иновативните методи на преподаване и учене. Координатор по проекта е Икономическа гимназия „Vergil Majery“, гр.Галау, Румъния. В проекта участие имат и училища от Молдова, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция. ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград е единствен участник от България.

    2014 / 2015 г.

Заключителната фаза на проекта приключи с призови места за учебно-тренировъчно предприятие „МИГ МИГ“:

  • Първо място за Най-добър каталог на фирма
  • Второ място за Най-добър търговски щанд

  • Четвърто място за рекламни материали. 

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmRTNMQVlJeFlabms/view?usp=sharing

    2015 / 2016 г.

Заключителната фаза на проекта приключи с три призови места за учебно-тренировъчно предприятие „ИДЕАЛ“, което през 2015/2016 година работи по on-line проекта:

•     Второ място за Най-добър уебсайт;
•      Трето място за Най-добър търговски щанд;
•      Трето място за Най-добър бизнес план.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmUkFpZV9GWWp3Q3c/view?usp=sharing

Проект "Успех" 2014 / 2015 г.

Проект BG051PO001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Успех" е съфинансиран от ЕСФ по ОП "Пасвитие на човешките ресурси" 2007 - 2014 г.

В ПГТМ "Христо Ботев" работят следните шест клуба:

проект "Млад журналист", ръководители Анелия Клечкова

проект "Училищен вестник", ръководител Диана Къндева

проект "Хороводец", ръководител инж. Нина Петкова

проект "Традиции, нрави и обичаи", ръководител Мая Върбанова

проект "Мултимедията и светът около нас", ръководител инж. Антоанета Йотова

проект "Млад електроник", ръководител инж. Людмил Иванов


 2013 / 2014 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040
"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

Занятията по проект BG051PO001-4.3.05-0040, се осъществиха по схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”. Партньор на училището е фирма „Топлик” ООД, с управител Красимир Георгиев. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Договарящ орган е Министерство на образованието и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Резултатите от проекта са усъвършенстване на професионалните умения на учениците и усвояването на нови знания и придобиване на компетентности, адаптирани към потребностите на бизнеса с цел по-успешна социална и трудова реализация.

Mеждународен проект "Медиите като мост за комуникация през Дунав"

учебна 2012 / 2013 г. партньорско училище B-A-Z M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Szepsi Laczkó Máté Szakképző Tagiskolája от град Шатораляуйхей, Унгария.