Училищна документация

Документи

Заяления за НВО, 10 клас

- по чужд език в края на X клас

- по информационни технологии в края на X клас

След кликване върху връзката да се избере Отваряне с Google Docs / Open with Google Docs точно над документа. След това да се изтегли от File ->Downloads ->as MS Word, да се попълни офлайн и изпрати на:

- класния ръководител като прикачен файл;

- още веднъж (или като копие) да се изпрати и на училищната поща   pgtm_botevgrad@mail.bg

при проблеми след кликване върху връзката следвайте Указание за изтегляне от външни посетители


Административни услуги по преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Информация

Заявление за преместване

Уведомление за преместване

Декларация за информирано съгласие

Заявление за записване

Писмо, потвърждаващо записване на ученик

Служебна бележка за свободни места


Административни услуги по издаване на дубликати на документи

Информация

Заявление за дубликат


Административни услуги относно:

Приемане на ученици в  VIII клас

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


Училищна документация

Правилник за дейността на ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград

Годишен план за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГТМ "Христо Ботев"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за пропускателния режим

Страгегия за развитие на училището за периода 2023-2028г.

План стратегия 2023-2028

План за квалификационната дейност

План за действие в условията на COVID-19

План за действие по БДП

Организация на обучението в самостоятелна форма 


Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Държавна агенция за закрила на детето - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Контакти с Държавна агенция за закрила на детето

Фондации и сдружения с добри практики

Доставчици на социални услуги за деца на територията на София област

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат при критични ситуации


Правилник за работа на Обществен съвет към училище

Отчети на Обществения съвет

Отчет на обществения съвет за 2016/2017 уч. година

Отчет на обществения съвет за 2017/2018 уч. година

Отчет на обществения съвет за 2018/2019 уч. година

Отчет на обществения съвет за 2019/2020 уч. година

Протокол N 5 на обществения съвет 14.09.2021 г.

Протокол N 6 на обществения съвет 19,10,2021 г.

Отчет на обществения съвет за 2021/2022 уч. година

Протокол от ОбС 04/2021

Протокол от Общо събрание и ПС

Отчет на ОбС 2022/23


Финансови документи - касов отчет, бюджет

Бюджет 2020г.

Отчет 03/2020

Отчет 06/2020

Отчет 09/2020

Отчет 12/2020


Отчет 03/2021

Отчет 06/2021

Отчет 09/2021

Отчет 12/2021


Отчет 03/2022

Отчет 06/2022

Отчет 09/2022

Отчет 12/2022


Бюджет 2023

Отчет 03/2023

Отчет 06/2023

Отчет 09/2023

Отчет 12/2023


Отчет 03/2024