Документи

Документи

Заяления за НВО, 10 клас

- по чужд език в края на X клас

- по информационни технологии в края на X клас

След кликване върху връзката да се избере Отваряне с Google Docs / Open with Google Docs точно над документа. След това да се изтегли от File ->Downloads ->as MS Word, да се попълни офлайн и изпрати на:

- класния ръководител като прикачен файл;

- още веднъж (или като копие) да се изпрати и на училищната поща   pgtm_botevgrad@mail.bg

при проблеми след кликване върху връзката следвайте Указание за изтегляне от външни посетители


Правилник за дейността на ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград

Годишен план за дейността на училището

Училищен учебен план (на изучаваните специалности)

Правилник за вътрешния трудов ред в ПГТМ "Христо Ботев"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за пропускателния режим

Страгегия за развитие на училището за периода 2020-2024г.

План за квалификационната дейност

План за действие в условията на COVID-19

Организация на обучението в самостоятелна форма 


Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Държавна агенция за закрила на детето - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Контакти с Държавна агенция за закрила на детето

Фондации и сдружения с добри практики

Доставчици на социални услуги за деца на територията на София област

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат при критични ситуации


Административни услуги по преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Информация

Заявление за преместване

Уведомление за преместване

Декларация за информирано съгласие

Заявление за записване

Писмо, потвърждаващо записване на ученик

Служебна бележка за свободни места


Административни услуги по издаване на дубликати на документи

Информация

Заявление за дубликат


Административни услуги относно:

Приемане на ученици в  VIII клас

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


Правилник за работа на Обществен съвет към училище

Отчети на Обществения съвет

Отчет на обществения съвет за 2016/2017 уч. година

Отчет на обществения съвет за 2017/2018 уч. година

Отчет на обществения съвет за 2018/2019 уч. година

Отчет на обществения съвет за 2019/2020 уч. година

Протокол N 5 на обществения съвет 14.09.2021 г.

Протокол N 6 на обществения съвет 19,10,2021 г.

Отчет на обществения съвет за 2021/2022 уч. година


Финансови документи

Бюджет 2020г.

Отчет 03/2020

Отчет 06/2020

Отчет 09/2020

Отчет 12/2020


Отчет 03/2021

Отчет 06/2021

Отчет 09/2021

Отчет към 31/12/2021

Протокол от ОбС

Протокол от Общо събрание и ПС


Отчет 03/2022

Отчет 06/2022

Отчет 09/2022

Отчет 12/2022


Отчет 03/2023