Проекти

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ОТ ПГТМ "ХРИСТО БОТЕВ" - БОТЕВГРАД

  • Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2022г. още

  • Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ през учебната 2021/2022г. Този тип уроци целят по-ефективното и достъпно популяризиране на културното наследство, науката и изкуствата в България и една по-ефективна комуникация и обмен на опит между различните институции. още още

  • Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2021г. още

  • Проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030604 „ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ“. Бенифициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев", Ботевград Основната цел на проекта е да се повиши качеството на преподаване и обучение в дигитална среда в ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград. още

  • Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" - финансира се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд, 2021г. още

  • ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ oще

  • Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2020/2021г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в извън училищна среда, свързана с конкретно учебно съдържание. още

  • Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2020/2021. Бенефициенти: Министерството на образованието и науката (МОН) чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование. още

  • Проект 2020-1-BG01-KA102-078162 „Обучение чрез опит“. Бенефициенти: Център за развитие на човешките ресурси – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм + на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" Ботевград. Основната цел на проекта е личностно и професионално развитие чрез практика на реални работни места в Португалия за 15 ученици още

  • Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в извън училищна среда, свързана с конкретно учебно съдържание.още

  • Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2019/2020. Бенефициенти: Министерството на образованието и науката (МОН) чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование. още

  • Проект 2019-1-BG01-KA101-061512 „По-добра комуникация в училище“ Бенефициенти: Център за развитие на човешките ресурси – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм + на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" Ботевград. още

  • Иновативно училище за 2018 - 2022 г. Проект "Качествено обучение - по всяко време и от всяко място" - създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.класните стаи с технически средства, необходими за провеждане на електронно обучение. още

  • Проект 2018-1-BG01-KA102-047193 „Търсещи, знаещи и можещи в Европа“ -Бенефициенти: Център за развитие на човешките ресурси, номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград, 2018г. още

  • Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2018г. още

  • НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017, модул „Сигурност в училище“ – 2017 г. „Гарантиране живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персоналa в училищните сгради и прилежащите им части“, 2017г.

  • Проект „Всеки ученик да бъде отличник”на ЦМДТ „Амалипе”. Цел: превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, 2017г. още

  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация, 2016-2018г. още

  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, бенецифиент МОН, процедура за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способноститена учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ 2016г., Проект "Твоят час". 2016/2017 2017/2018

  • Програма Еразъм+ КД1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" - Ученето през целия живот-мост на сътрудничество между преподаватели като критерий за по-качествено европейско образование, 2015г.

  • EDU Network Moodle Румъния - Международен on-line проект "Тренировъчната фирма - вашият шанс", 2015г.

  • Фондация "Благотворител" - Подпомагане на нравственото и духовното развитие на деца и ученици от община Ботевград, 2015г.

  • Проект "Образованието е нашето бъдеще". 1.Малки грантове - "За подобряване образователните постижения и намаляване на отсъствията и отпадане от училище"- "Млад предприемач" и фолклорна формация "Хорце". 2.Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен. Организации - Сдружение "Разнообразни и равни" и "Тръст за социална алтернатива", 2014-2015г.

  • Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Достъпна архитектурна среда". Цел: Ремонт на прилежаща инфраструктура, 2015г.

  • Национална програма "Модернизация на системата на професионалното образование", модул "Подобряване на училищната среда. Цел: Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност на ПГТМ "Христо Ботев", 2014-2015г.

  • ОП"Развитие на човешките ресурси", Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"- УСПЕХ, Резултат: Създадени 6 клуба по извънкласни дейности - "Млад журналист", "Училищен вестник", "Хороводец", "Традиции, нравии, обичаи", "Мултимедията и светът около нас", "Млад електроник", 2014-2015г.

  • Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Достъпна архитектурна среда". Цел: Адаптиране на санитарни помещения и ремонт на прилежаща инфраструктура, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба, 2013-2014г.

  • ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" Стойност на проекта - 139318,10 лева.Патньор на училището е фирма "Топлик" ЕООД, 2013-2014г Още по темата... Още по темата... Още по темата... Още по темата...

  • Проект "Българо-сръбска мрежа за иновативно обучение". Цел: Насърчаване на сътрудничеството между България и Сърбия за модернизиране на образованието, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическото развитие на българо-сръбския граничен регион. Съфинансиране от Европейския съюз чрез Програмата на трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия, 2014г.

  • ОП"Развитие на човешките ресурси", Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"- УСПЕХ, Резултат: Създадени 5 клуба по извънкласни дейности - "Млад журналист", "Училищен вестник", "Хороводец", "Традиции, празници, обичаи", "Мултимедията и светът около нас", 2013-2014г.

  • Програма ACES /Академия на училищата от Централна Европа/ - "Медиите като мост за комуникация през Дунава". Резултат: Споделяне на знания, опит, иновации, изграждане на критично отношение към достъпната в медиите информация чрез разнообразни форми на медийно общуване между нашето и партньорското училище от Унгария, 2012-2013г.

  • ОП "Развитие на човешките ресурси". Проект "Система за кариерно развитие в училищното образование" . Резултат: обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот, 2012-2013г.

  • ОП"Развитие на човешките ресурси", Проект "Квалификация на педагогическите специалисти". Целта е повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти по отношение на педагогическата, методическата и управленската подготовка, 2012-2013г.

  • ОП "Развитие на човешките ресурси", Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"- УСПЕХ, Резултат: Създадени 5 клуба по извънкласни дейности - "На кино заедно", "Училищен вестник", "Хороводец", "Родовата памет на моя град", "Web дизайн и мултимедийна обработка", 2012-2013г.

  • Проект "Час по добродетели" - съвместно с Фондация "Благотворител" и в партньорство с Фондация "Обичай това дете" и Фондация "ОУК". Целта на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежите, 2012-2013г.

  • Час по модерно банкиране - проект на Център на учебно-тренировъчните фирми /ЦУТФ/ и МКБ Юнионбанк-"Банката за модерно обучение", 2012-2013г.

  • ОП"Развитие на човешките ресурси", Проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"- УСПЕХ, 2011-2012г. Още по темата...

  • ОП "Регионално развитие", схема "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали". Цел: Реконструкция и ремонт на общежитие към ПГТМ"Христо Ботев". Стойност на проекта 1 123 000 лева. Източник на финансиране - 85% - МРРБ, 15% - МОМН, 2008-2014г. Още по темата...

  • Проект "Икономика на бъдещето" - съвместно със сдружение "Разнообразни и равни" и финансиран от фондация "Америка за България" и "Тръст за социална алтернатива", Резултат: Стажуване на ученици в действащи фирми в града за разширяване на професионалната им квалификация и осигуряване на работно облекло и необходимите материали и консумативи, 2011-2012г.

  • ОП "Развитие на човешките ресурси", Резултат: Обучаване на лица за придобиване свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение. Източник на финансиране - Агенция по заетостта, 2008-2013г.

  • Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование". Цел: Оборудване на съвременна лаборатория с уникален действащ учебно-демонстрационен стенд за практическо обучение учениците по специалността "Автотранспортна техника". Партньор на училището е фирма "Ей енд Джи" ООД. Проектът е на стойност 97 618,40 лева, 2010-2011г.

  • Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование". Цел: Оборудване на съвременна лаборатория за практическо обучение по заваряване. Партньор на училището е фирма "ЕКО-ТАНК-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. Проектът е на стойност 124 830,00 лева, 2009-2010г.

  • Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Обновяване на учебно-техническото оборудване в училищата". Подменени ученическите маси /435/ и столове /928/ във всички кабинети в училището. Източник на финансиране - МОН, 2008-2009г.

  • Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование". Цел: Оборудване на лаборатория и учебни зали за обучение на учениците от специалността "Газова техника". Партньор на училището е фирма "ТопЛик-Ко", която осигури 20% от стойността на проекта, а останалите са от МОН. Проектът е за 117772 лева, 2008-2009г.

  • Национална програма "С грижа към всяко дете", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади". Цел: Допълнително обучение на талантливи деца по Техническо чертане и Информационни технологии. Стойност на проекта - 3000 лева. Източник на финансиране - МОН, 2008-2009г.

  • Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Без свободен час". Цел: Осигуряване на заместване на отсъстващи учители. Източник на финансиране - МОН, 2008-2009г.