групи по интереси, 2019

Проекти

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

Съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование през II-рия срок на учебната 2018/2019г. в ПГТМ "Христо Ботев" работят следните клубове по интереси: