Ерасмус 2019 first

Проекти

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061512 „ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм + на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев", Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2019г. до 31.05.2020г.

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на преподаване и обучение в ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград.

С реализирането на настоящия проект ПГТМ „Христо Ботев“ предвижда дейности, които да интегрират придобитите умения и опит от страна на участниците за целите на стратегическото развитие в дългосрочен план. Знанията и споделеният опит ще бъдат ориентир за учителите и директора как да насочат обучението по теория и практика към изискванията на съвременния ученик.

Мобилността в европейска страна каквато е Португалия ще разшири кръгозора на учителите и директора, ще им помогне да се запознаят с други европейски култури и ще им даде възможност да обменят опит с европейските си колеги по специфични казуси и проблеми. Участието на преподавателите в обучението ще повиши личната им квалификация, компетентностите им в областта на технологията, езиковите им компетентности и ще развие уменията им за прилагане на иновативни методи в комуникацията в и извън учебен час.

Мобилност в Брага, Португалия

От 04.08.2019г. до 11.08.2019г. бе реализиран проект при ПГТМ „Христо Ботев” по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани”, сектор „Училищно образование”.

Съгласно договор № 2019-1-BG01-KA101-061512, Директорът и четирима учители на ПГТМ „Христо Ботев” взеха участие в обучение на тема „По-добра комуникация в училище” в град Брага, Португалия.

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на образование на професионалното обучение в ПГТМ „Христо Ботев” Ботевград, за да се постигнат конкретни цели като: овладяване на различни начини на комуникация, разнообразни ресурси и инструменти на комуникация, начини за мотивация и креативно мислене чрез комуникация, създаване на директна връзка между родители, ученици, учители и училището чрез комуникация, обмяна на опит и добри практики на учители от други държави.

Участниците в мобилността бяха очаровани от топлото и професионално посрещане от страна на португалския им партньор Braga mob, който подсигури динамична и креативна програма през целия престой.

По време на обучението освен постигането на целите, свързани с комуникацията, учителите бяха запознати и с образователната система в Португалия, с успешните нововъведения, както и с някои от проблемите, с които се сблъскват португалските учители. Беше направена съпоставка между двете образователни системи.

На неформални срещи бе споделен опит с полски и словашки учители, които също бяха част от мобилност по Програма Еразъм +.

Културната програма бе разнообразна. Участниците посетиха Брага, Порто, Лисабон и Фатима, запознавайки се с традициите, бита и културата на Португалия.

В резултат от проведената мобилност, участниците усъвършенстваха личностните, професионалните, социалните и езиковите си умения и компетенции. Попадането в реална международна работна среда в друга европейска държава, срещата с професионалисти, културните визити, екскурзиите, запознанствата способстваха за израстването на всеки един от участниците. Придобитите нови компетентности и знания доведоха до насърчаването на мотивирани професионалисти със стремеж към модернизиране на образованието чрез повишаване на професионалната квалификация и личностно усъвършенстване съобразно непрекъснато променящите се изисквания.

Работна среща за споделяне на опит от мобилността

На 24.09.2019г. в ПГТМ „Христо Ботев” се проведе работна среща с учителите от училището, на която чрез презентация бе представена мобилността по проект № 2019-1-BG01-K101-061512 на Еразъм +.

Участниците в проекта разказаха за обучителния курс, проведен в Брага, Португалия и споделиха впечатления от гостуването си и състоянието на образователната система в Португалия.

Изразиха се мнения, че този процес за обмяна на добри практики и за усъвършенстване на педагогическите умения на учителите трябва да продължи и в бъдеще.

---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061512 „ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС)

и

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград