Подкрепа за успех 2019 2020

Проекти

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

2019/2020 учебна година

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Със заповед на директора на ПГТМ "Христо Ботев", дейността на групите стартира от 06.01.2020 г. със заложени 60 часа за всяка група.

В ПГТМ "Христо Ботев" работят следните клубове:

Доклади за годишната дейност на клубовете:

клуб " Светът на автомобила" - доклад

клуб "Математика – 8 клас" - доклад

клуб "Математика – 9 клас" - доклад

клуб "Приложна електроника" - доклад и презентация

клуб "Искам да знам" - доклад

клуб "Светът на обектива" - доклад

клуб "Да пишем бързо - стенография" - доклад

Фолклорна формация „Хороводец“ - доклад

клуб "Театрално студио" - доклад

клуб "Магията на духовата музика" - доклад