Проект "Подкрепа за успех" 2020/2021г.

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

2020/2021 учебна година

Проект „Подкрепа за успех“ - BG05M2ОP001-2.011-0001

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел: Да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

От 16.10.2020г. с решение на Педагогическия съвет, Протокол N 11/ 14.09.2020г. за учебната 2020/21 г. в ПГТМ са одобрени сформианите следни групи: