Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Дуалната система е форма на обучение в средното образование, в която същевременно се натрупва и практически опит. Тя включва професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и в предприятие. Финансирането е смесено – публично (училището) и частно (предприятието).

Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ е първото училище в гр. Ботевград, въвело новата форма на обучение чрез работа, а Интегрейтид Микро-Електроникс България (IMI България) е първата фирма, която откликна на поканата за сътрудничество.

Дуалната специалност е „Промишлена електроника“ с първи випуск осмокласници от 2021/22 учебна година.


Първо пробно стажуване в Интегрейтид Микро-Електроникс България (IMI България):