info_atelie

Проекти

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040

"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите"

ДОГОВОР BG051PO001-4.3.05-0040 от 13.08.2013г.

Бенефициент: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград

Договарящ орган: Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4:"Подобряване на достъпа до образование и обучение"

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целите на операцията са:

Привличане на местните работодатели в образователния процес

Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на работодателите

Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите

Дейностите, които са заложени:

Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели.

Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора - работодател.

Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения.

Дейностите по проекта включват цялостен ремонт на помещението, обзавеждането и оборудването му. Кабинетът ще бъде оборудван с 10 компютърни системи с достъп до интернет, интерактивна дъска и офис техника.

Обучението ще се провежда съобразно учебна програма, подготвена съвместно с работодател и ще включва 4 модула - Учебна фирма, Административни услуги, Счетоводни услуги и застраховане, Предприемачество и създаване на нови продукти и услуги. Всеки модул е с продължителност 25 часа. В обучението ще се използват мултимедийни приложения, софтуерни продукти с 3D графики, анимации, илюстрации. За осъществяване на дейностите ще бъдат наети различни външни експерти. Партньор на училището е фирма "Топлик" ООД с управител - инж.Красимир Георгиев.

Проектът е на стойност 139318,10 лева.

Резултатите от проекта са усъвършенстване на професионалните умения на учениците и усвояването на нови знания и придобиване на компетентности, адаптирани към потребностите на бизнеса с цел по-успешна социална и трудова реализация.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официално позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.

Още по темата...