Erasmus-2021 Portugal

Проекти

ПРОЕКТ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030604

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на преподаване и обучение в дигитална среда в ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград. С реализирането на настоящия проект ПГТМ „Христо Ботев“ предвижда дейности, които да интегрират придобитите нови дигитални умения и компетентности от страна на участниците за целите на стратегическото развитие на училището в дългосрочен план. Знанията и споделеният опит ще бъдат предпоставка за иновативни учебни сценарии в дигитална среда.

Мобилността в европейска страна ще разшири кръгозора на учителите, ще им помогне да се запознаят с други европейски култури и ще им даде възможност да обменят опит с европейските си колеги по специфични образователни казуси и проблеми. Участието на преподавателите в обучението ще повиши личната им квалификация, компетентностите им в областта на технологията, езиковите им компетентности и ще развие уменията им за прилагане на иновативни методи в електронна среда и дигитална безопасност.


---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

2021-1-BG01-KA122-SCH-000030604 ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС)

и

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград