Erasmus-2021 Португалия

ПРОЕКТ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030604 „Дигитално обучение“

Проекти

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на преподаване и обучение в дигитална среда в ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград. С реализирането на настоящия проект ПГТМ „Христо Ботев“ предвижда дейности, които да интегрират придобитите нови дигитални умения и компетентности от страна на участниците за целите на стратегическото развитие на училището в дългосрочен план. Знанията и споделеният опит ще бъдат предпоставка за иновативни учебни сценарии в дигитална среда.

Мобилността в европейска страна ще разшири кръгозора на учителите, ще им помогне да се запознаят с други европейски култури и ще им даде възможност да обменят опит с европейските си колеги по специфични образователни казуси и проблеми. Участието на преподавателите в обучението ще повиши личната им квалификация, компетентностите им в областта на технологията, езиковите им компетентности и ще развие уменията им за прилагане на иновативни методи в електронна среда и дигитална безопасност.

В периода 04.04 - 12.04.2022г. се проведе мобилността по Програма Еразъм +, Проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030604, „Дигитално обучение“ за 5 учители от ПГТМ „Христо Ботев“.

Мобилността на учителите в Португалия разшири кръгозора им, спомогна им да опознаят друга европейска страна и култура и им даде възможност да обменят опит с европейските си колеги по специфични казуси и проблеми. Участието на преподавателите в обучението повиши личната им и професионална квалификация, компетентностите им в областта на техниката и технологиите, езиковите им компетентности и разви уменията им за прилагане на иновативни методи в електронна среда и дигитална безопасност.

---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС)

и

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград