info_atelie1

Проекти

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040

"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите"

ДОГОВОР BG051PO001-4.3.05-0040 от 13.08.2013г.

Бенефициент: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград

Информация за напредъка на проект №BG051PO001-4.3.05-0040 - Ателие за предприемачи по схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" към 31.12.2013г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договарящ орган е Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми".


Основни дейности от началото на проекта до момента:

Определяне на лицата, които ще изпълняват дейностите по проект №BG051РО001-4.3.05-0040.

Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на работодателите

Проведени заседания на екипа за организация и управление на проекта

Изготвяне и сключване на договори с изпълнител на ремонт, за доставка на оборудване и с консултанти и експерти по проекта.

Разработени модули "Учебна фирма", "Административни услуги", "Счетоводни услуги и застраховане" и "Предприемачество и създаване на нови продукти".

Създадени мултимедийни приложения

Разработени изпитни материали

Извършен ремонт на кабинет "Ателие за предприемачи"

Доставено и монтирано оборудване и обзавеждане

Изградена LAN мрежа

Инсталиран софтуер

Изплатени средствата за ремонт на кабинет "Ателие за предприемачи" и за доставка на оборудването

Обучени учителите от целевата група

Изготвени сертификати на обучените учители от целевата група

Стартира обучението на учениците от целевата група

Извършени проверки на посещаемостта на целевата група от ръководителя на проекта

Публикувана информация за стартиране на проекта на сайта на училището.

Поставени информационни табели

Изявление на ръководителя по местната телевизия

Проведена пресконференция по повод стартиране на проекта

Публикувана информация за напредъка на изпълнението на дейностите на сайта на училището

Постигнати индикатори по проекта:

Внедрен в гимназията образователен парк за иновационни дейности - 100%

Създадено електронно обучение по модулната програма - 100%

Обучени лица от целевата група - 5,22%

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официално позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.