info_atelie2

Проекти

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040

"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите"

ДОГОВОР BG051PO001-4.3.05-0040 от 13.08.2013г.

Бенефициент: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград

Информация за напредъка на проект №BG051PO001-4.3.05-0040 - Ателие за предприемачи по схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" към 31.12.2013г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договарящ орган е Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми".


В периода 25.11.2013 - 23.12.2013г. се проведе обучението на учителите от целевата група по проекта. То беше с продължителност 60 часа и включваше модулите "Учебна фирма", "Административни услуги", "Счетоводни услуги и застраховане" и "Предприемачество и създаване на нови продукти".

Бяха обучени следните учители:

инж.Галина Тодорова

инж.Галина Янева

Евгения Банкова

инж.Людмил Иванов

Милена Андонова

инж.Нина Петкова

Тодор Василев

инж.Цветелина Симеонова

Всички получиха сертификати за успешно завършено обучение, връчени от инж.Добрин Христов - директор на ПГТМ "Христо Ботев" и ръководител на проекта.

Постигнати индикатори по проекта:

Внедрен в гимназията образователен парк за иновационни дейности - 100%

Създадено електронно обучение по модулната програма - 100%

Обучени лица от целевата група - 5,22%

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официално позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.