info_atelie3

Проекти

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040

"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

BG051PO001-4.3.05 "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите"

ДОГОВОР BG051PO001-4.3.05-0040 от 13.08.2013г.

Бенефициент: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград

Информация за напредъка на проект №BG051PO001-4.3.05-0040 - Ателие за предприемачи по схема "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договарящ орган е Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми".

На 30.06.2014г. в ПГТМ "Христо Ботев" Ботевград се проведе заключителна пресконференция по повод приключване обучението на учениците от целевата група по проекта. Присъстваха учители, служители и ученици от училището, родители, представители на местни фирми, медии. Специални гости бяха Павлина Тодорова и Росица Карасанова от Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на образованието и науката.

Пресконференцията беше открита от инж.Добрин Христов - Директор на ПГТМ "Хр.Ботев" и Ръководител на проекта, който представи обобщена информация по изпълнението на проекта.

"Неименуемо предприемачеството е важна тема, която изцяло засяга училищното образование и обучение. Нашето училище е с утвърдени традиции в това направление", каза водещият на заключителната проява Тодор Василев, преподавател в ПГТМ "Христо Ботев" и един от учителите, обучили учениците.

В началото с презентация накратко беше представен процесът на предприемачеството, финансирането на малки и средни предприятия, съдържанието на един Бизнес план, необходимите качества, които трябва да притежава всеки мениджър и др., след което младите предприемачи представиха своите идеи пред публиката.

Учениците, съвместно с Тодор Василев, в ролята на министъра на икономиката, разиграха виртуално заседание и Държавен прием в Министерството на икономиката на група млади предприемачи, кандидати за регистрация на техните фирми с иновативен бизнес и създаване на нови производства.

Учениците презентираха своите бизнес идеи, разработени в техните учебни фирми, като подробно се спряха на предназначението на продуктите, суровините и материалите, от които са ги изработили, както и тяхната цена, основни конкуренти на пазара и потребителски групи. Младите предприемачи представиха конкретни бизнес планове, с инвестирания първоначален капитал и прогнозна печалба, с броя на наетия персонал и разходите за заплати. В края на всяко представяне, бизнесмените посочиха и логото на фирмата си и визитка. Асистенти показаха на аудиторията нагледно продуктите, разработени от самите тях.

Всички представени фирми бяха "регистрирани в публичния регистър" и получиха документ за това от "Министъра на икономиката".

Работата на учениците беше оценена много високо от присъстващите. Бизнес проектите бяха изключително интересни и иновативни, което показа, че е постигнат ефектът да се провокира мисленето на учениците в посока на предприемачеството.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официално позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.