uch-praktiki-2018

Проекти

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР

Проектът допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

От ПГТМ "Христо Ботев" в проекта участват 26 ученика, одобрени според изучаваната специалност във фирмите, работещи на територията на град Ботевград:

  • ХАНИКАН ООД

  • ВАМИ ООД

  • ТЕДДАНИЕЛ-ДАНЧЕВ И СИЕ

  • ОКТО-7 ООД

  • АТА КОМПЮТЪРС ЕООД

  • Ей Енд Джи


Ученици от 9 кл. , специалност "Автотранспортна техника", провеждащи учебна практика в реална работна среда във фирма "ТЕДДАНИЕЛ"-БОТЕВГРАД , по проект "Ученически практики" - Фаза1:

Ученици от 9 кл. , специалност "Автотранспортна техника", провеждащи учебна практика в реална работна среда във фирма "ВАМИ-БОТЕВГРАД , по проект "Ученически практики" - Фаза1:

Ученици от 11 кл. , специалност "Компютърна техника и технологии", провеждащи учебна практика в реална работна среда във фирма "АТА Компютърс" - град Ботевград , по проект "Ученически практики" - Фаза1:

Ученици от 11 кл. , специалност "Компютърна техника и технологии", провеждащи учебна практика в реална работна среда

във фирма "OKTO 7" - град Ботевград , по проект "Ученически практики" - Фаза1: