Проекти

Проект

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

2021 / 2022г.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

От ПГТМ "Христо Ботев" в проекта участват 25 ученика, одобрени според изучаваната специалност във фирмите, работещи на територията на община Ботевград.

Партньори на ПГТМ "Христо Ботев" в проекта са фирмите:

  • "АТА Компютърс" ЕООД

  • Сервиз "Анкоми" ЕООД

  • Автосервиз "ВАМИ" ООД

  • Лаптоп сервиз ХАНИКАН ООД

  • "ОКТО-7" ООД

  • Кметство - с. Литаково

  • счетоводна къща "ММ - Мая Маринова" ЕООД


Всеки ученик ще премине 240 часа практическо обучение с наставник за периода от 13.12.2021г. до 07.04.2022г., а след успешното завършване ще получи удостоверение за получените знания и умения.


Покана към бизнеса за лекторски часове в УТФ

По повод на покана към бизнеса за лекторски часове в УТФ УТФ "Принт - Рай" ООД към ПГТМ "Христо Ботев" по проект "Ученически практики - 2", 2021/2022г. Дейност 2 и с решение и одобрение на Директора на ПГТМ "Христо Ботев" и комисия за определяне на лектор в УТФ "Принт - Рай" ООД към ПГТМ "Христо Ботев", за лектор е избран господин Калоян Данчев Данчев, управител на "СНК - Логистик" ООД.

CV на Калоян Данчев Данчев, управител на "СНК - Логистик" ООД

на работните места