Проекти

Проект

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

2022 / 2023г.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

заповед на МОН за проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

За поредна година ПГТМ "Христо Ботев" участва в проект „Ученически практики – 2“ . Към 13 декември 2022 г. в проекта участват 22 ученика, одобрени според изучаваната специалност във фирмите, работещи на територията на община Ботевград, както и създаване на УТФ.

Партньори на ПГТМ "Христо Ботев" в проекта са фирмите:

  • Сервиз "Анкоми" ЕООД

  • Автосервиз "ВАМИ" ООД

  • Лаптоп сервиз ХАНИКАН ООД

  • "ОКТО-7" ООД

  • Кметство - с. Литаково

  • счетоводна къща "ММ - Мая Маринова" ЕООД

  • Еклиптиктранс ЕООД, Ботевград


Всеки ученик ще премине 240 часа практическо обучение с наставник за периода от 13.12.2022г. до 25.04.2023г., а след успешното завършване ще получи удостоверение за получените знания и умения.