Проекти 

Проект 

BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ 

2022 / 2023г.

    Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

заповед на МОН за проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

  За поредна година  ПГТМ "Христо Ботев" участва в проект „Ученически практики – 2“ .  Към 13 декември 2022 г. в проекта участват 22 ученика, одобрени според изучаваната специалност във фирмите, работещи на територията на община Ботевград, както и създаване на УТФ.

   Партньори на ПГТМ "Христо Ботев" в проекта са фирмите:


   Всеки ученик ще премине 240 часа практическо обучение с наставник за периода от 13.12.2022г. до 25.04.2023г., а след успешното завършване ще получи удостоверение за получените знания и умения.

На работните места:

Удостоверения за успешно завършени практики на реални работни места:

Facebook група "ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград", Проект "Ученически практики - 2":

линк 1

линк 2

линк 3