Специалност - Автотранспортна техника

Специалност - Автотранспортна техника

Специалността е традиционна за ПГТМ "Христо Ботев" и съществува от самото основаване на училището. През периода на обучение, наред с общообразователната подготовка, учениците придобиват общотехнически и специални знания и умения по всички необходими учебни дисциплини под ръководството на висококвалифицирани преподаватели. Учебните занятия се водят в специализирани кабинети, работилници и лаборатории на училището, както и във фирмите с подобна дейност на територията на Ботевград. Успешно завършилите ученици придобиват следните умения:

    • Правоспособност за управление на МПС категория "B";

    • Знаят предназначението, устройството и принципа на действие на различните видове автотранспортна техника, в т.ч. техните детайли, възли, агрегати и системи;

    • Познават и прилагат технологичната последователност на специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;

    • Измерват (изпитват), пресмятат и анализират всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;

    • Работят с приложен софтуер.

Обратно към Специалности