Специалност - Икономическа информатика

Специалност - Икономическа информатика

"Икономическа информатика" е нова специалност, която има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят теоретични знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии, да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери. Завършилият курса на обучение ще придобие следните умения:

  • Познава нормативната база, организацията, функциите и особеностите на компютърната техника в предприятието;

  • Инсталиране и администриране на необходимия приложен и системен софтуер за работа с компютърна система;

  • Използва възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи;

  • Създаване и използване на web приложения съгласно маркетинговата стратегия на фирмата, електронните системи за бизнес, търговия и услуги и др.

  • Анализира дейността на предприятието и съобразно нея създава програмни продукти по проект, използвайки подходящи езици за програмиране;

  • Ползва ефективно съвременните персонални компютри и програмни продукти в областта на счетоводството.

Обратно към Специалности