ЦПО

ЦПО - Център за професионално образование

Център за професионално обучение към ПГТМ "Христо Ботев"

Център за професионално обучение (ЦПО) към Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение на 19.09.2007г.

Целта му е предоставяне на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация за постигане на по-висока професионална пригодност, конкурентоспособност и мотивация на обучаваните лица; висока степен на трудова и личностна реализация, в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.

СПЕЦИАЛНОСТИ Списък...

При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:

    • Свидетелство за професионална квалификация (по образец ) за І, II или III степен на професионална квалификация.

    • Удостоверение за професионално обучение (по образец ) за обучение по част от професия.