Прием

През учебната 2024/2025г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград е утвърден следният държавен план-прием по специалностите:

      ПРИЕМ СЛЕД VII клас  - специалности:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в първия етап на класиране – от 08.07.2024г. до 10.07.2024г. вкл.       

Кандидатите подават документи електронно в ПГТМ "Христо Ботев" - училище гнездо за Ботевград или самостоятелно по Интернет, еднократно за всички желани паралелки и училища.

 Балът за класиране се определя като сума от:

-         Удвоената оценка от изпита по български език и литература;

-          Удвоената оценка от изпита по математика;

-          Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършен VII клас.

 ГРАФИК за дейностите по прием на ученици  

ЗАПИСВАНЕ: След обявяване списъците с приетите кандидати, всеки се записва в посочените срокове в училището след представяне на:

-   Заявление до директора;

-   Оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование;

-   Медицинско свидетелство, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние.

КВАЛИФИКАЦИЯ:

След успешно приключване на целия курс на обучение /12-ти клас/ учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора или трета степен.

За времето на обучение ученикът може да получи безплатно втора специалност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение на МОН.

 

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:  тел. 0723/66 – 646,  0723/66 – 841,  0723/66 – 842,

  http:// www.pgtmbg.com/

e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg

info-2300284@edu.mon.bg