Прием

През учебната 2022/2023г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград е утвърден следният държавен план-прием по специалностите:

ПРИЕМ СЛЕД VII клас - специалности:

  • БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – с интензивно изучаване на английски език

  • ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА - с интензивно изучаване на английски език

  • КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – с интензивно изучаване на английски език

  • АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - с интензивно изучаване на английски език

  • ГАЗОВА ТЕХНИКА - с интензивно изучаване на английски език

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в първия етап на класиране – от 05.07.2021г. до 07.07.2021г. вкл.

Кандидатите подават документи по образец, вкл. електронно в ПГТМ "Христо Ботев" - училище гнездо за Ботевград или самостоятелно по Интернет, еднократно за всички желани паралелки и училища.

Балът за класиране се определя като сума от:

- Удвоената оценка от изпита по български език и литература;

- Удвоената оценка от изпита по математика;

- Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършен VII клас.

ГРАФИК за дейностите по прием на ученици

ЗАПИСВАНЕ: След обявяване списъците с приетите кандидати, всеки се записва в посочените срокове в училището след представяне на:

- Заявление до директора;

- Оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование;

- Медицинско свидетелство, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние.

КВАЛИФИКАЦИЯ:

След успешно приключване на целия курс на обучение /12 клас/ учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора или трета степен.

За времето на обучение ученикът може да получи безплатно втора специалност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение на МОН.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0723/66 – 646, 0723/66 – 841, 0723/66 – 842,

e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg, http:// www.pgtmbg.com/