Работа по проекти

Работа по проекти

2023 / 2024

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ 

по ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за 2022/23г. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. 

 повече информация

ПРОЕКТ "Иновации в действие"

    Партньорско училище по НП "Иновации в действие" - 2023/24 учебна година 

    посещение на ПГЕ "А. С. Попов", гр. Девин 


2022 / 2023

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ 

по ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за 2022/23г. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. 

 повече информация

Проект по Националната програма на МОН

Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ през учебната 2021/2022г. Този тип уроци целят по-ефективното и достъпно популяризиране на културното наследство, науката и изкуствата в България и една по-ефективна комуникация и обмен на опит между различните институции.


2021 / 2022

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ 

по ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2021г. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. 

 повече информация

Проект по Националната програма на МОН

Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ през учебната 2021/2022г. Този тип уроци целят по-ефективното и достъпно популяризиране на културното наследство, науката и изкуствата в България и една по-ефективна комуникация и обмен на опит между различните институции.

повече информация

ПРОЕКТ "Иновации в действие"

Иновативно училище за 2018 - 2022 г. Проект "Качествено обучение - по всяко време и от всяко място" повече информация


2020 / 2021

Проект 2020-1-BG01-KA102-078162 „Обучение чрез опит“. 

     Бенефициенти: Център за развитие на човешките ресурси – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм + на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" Ботевград. Основната цел на проекта е личностно и професионално развитие чрез практика на реални работни места  в Португалия за 15 ученици. 

повече информация

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

     Бенефициенти: Министерството на образованието и науката (МОН)  чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В ПГТМ "Христо Ботев"  са сформирани 10 групи.

повече информация

 Проект по Националната програма на МОН

            Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в извън училищна среда, свързана с конкретно учебно съдържание.

повече информация - 2020/2021

ПРОЕКТ "Иновации в действие"

Иновативно училище за 2018 - 2022 г. Проект "Качествено обучение - по всяко време и от всяко място" повече информация


2019 / 2020

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061512 „ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2019г. до 31.05.2020г. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на преподаване и обучение в ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград.

повече информация

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

     Бенефициенти: Министерството на образованието и науката (МОН)  чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В ПГТМ "Христо Ботев"  са сформирани 10 групи.

                                                                                        повече информация

 Проект по Националната програма на МОН

            Проект по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Програмата е ориентирана към ученици от първи до десети клас, които през учебната 2019/2020 г. да проведат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове в извън училищна среда, свързана с конкретно учебно съдържание.

информация 

ПРОЕКТ "Иновации в действие"

Иновативно училище за 2018 - 2022 г. Проект "Качествено обучение - по всяко време и от всяко място" повече информация


2018 / 2019 г.

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2018г. до 31.05.2019г., включително. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на професионалното образование в ПГТМ „Христо Ботев“- гр.Ботевград, чрез обучение в процеса на работа проведено в реална работна среда във фирми, подсигурени от партньора - ESMOVIA, Валенсия, Испания.

повече информация

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ

        Съгласно чл.257, ал. 1 и чл. 259. ал.1 от ЗПУО, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и във връзка с изпълнение на дейностите за организиране на допълнителни занимания по интереси, финансирани от МОН в ПГТМ "Христо Ботев"  са сформирани 10 групи по интереси.

повече информация


ПРОЕКТ "Иновации в действие"

Иновативно училище за 2018 - 2022 г. Проект "Качествено обучение - по всяко време и от всяко място" повече информация


2017 / 2018 г.

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград. ПРОЕКТЪТ следва да бъде реализиран за 12 месеца в периода от 01.06.2018г. до 31.05.2019г., включително. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на професионалното образование в ПГТМ „Христо Ботев“- гр.Ботевград, чрез обучение в процеса на работа проведено в реална работна среда във фирми, подсигурени от партньора - ESMOVIA, Валенсия, Испания.

повече информация

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР 

        Съфинансиран е от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. 

повече информация

Проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация

И през втората година дейността на проекта е насочена към подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, което да доведе до тяхната по-успешна професионална, социално и творческа реализация. Целта е да се помогне на учениците от ПГТМ "Христо Ботев" да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото. Продължават работа шестте клуба - Клуб по предприемачество, два клубове по спортни занимания, баскетбол и тенис на маса, Танцов състав "Хороводец", Клуб по електроника, Клуб по традиции и ценности, с нови участници на мястото на завършилите двадесетокласници, както и Училище за родители.

повече информация

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ТВОЯТ ЧАС – фаза І“

          Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. През 2017/2018г. по проекта работят четиринадесет клуба. Шест групи са с дейности за преодоляване на обучителни затруднения -Подготовка за матура по БЕЛ, Български език и литература - 8 клас, Български език и литература - 11 клас, Информационни технологии - 10 клас , Математика за всички  9 - 12 клас, Математика - 8 клас и осем са с дейности по интереси - Автотранспортна техника, Магията на духовата музика, Моят град през годините, Училищен вестник, Приложна електроника, Туризъм и здраве, Биология и здравно образование – подготовка за ДЗИ, Мотоспортът е магия

повече информация

2016 / 2017 г.

Проект BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация

Дейността на проекта е насочена към подобряване на образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, което да доведе до тяхната по-успешна професионална, социално и творческа реализация. Целта е да се помогне на учениците от ПГТМ "Христо Ботев" да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна реализация в обществото. По проекта работят шест клуба - Клуб по предприемачество, два клубове по спортни занимания, баскетбол и тенис на маса, Танцов състав "Хороводец", Клуб по електроника, Клуб по традиции и ценности, както и Училище за родители.

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ТВОЯТ ЧАС – фаза І“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. По проекта работят дванадесет клуба - Клуб "Математика за преодоляване на обучителни затруднения", Клуб по Информационни технологии, Клубове за "Подготовка за матура по БЕЛ", "Подготовка за матура по БЕЛ 12б клас" и "Преодоляване на пропуските по БЕЛ за 11 клас" , Клуб "Приложна електроника", Клуб "Автотранспортна техника", Клуб "Туризъм и здраве", Клуб "Училищен вестник", Клуб "Философски цикъл", Клуб "Магията на духовата музика", Клуб "Моят град - традиции, нрави, обичаи".

„Всеки ученик за бъде отличник" на ЦМДТ „Амалипе"

Целта на проекта е превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, съвместно с ОУ „Васил Левски” – гр.Ботевград и ОУ „Васил Левски” – с.Видраре. Проектът включва обучение на родители, среща за обмяна на опит между училищните самоуправления и „Сцена на приятелството" с презентиране на силни моменти от училищната дейност.

2015 / 2016 г.

Проект „Часовете, които ни дават сила”

През учебната 2015/2016 година ПГТМ „Христо Ботев” работи по проект „Часовете, които ни дават сила”, който се реализира от Фондация „Благотворител” с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”. Целта на проекта е да подпомогне нравственото и  духовното развитие на деца и ученици от Община Ботевград; да се изградят умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели в ежедневието на младежи на възраст 16-18 години; да се обучат ученици на човешки добродетели; да се запознаят децата от 4 група в детските градини в Община Ботевград с основните добродетели, които да могат да разпознават и описват; да се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за личностното израстване на младите хора. Целта на проекта се реализира чрез обучението на ученици в училище, които се запознаха с всички добродетели, с начините те да се представят пред съучениците им, както и пред децата от детските градини.

   

Участие на Панаир на тренировъчните фирми под наслов „Практикуваме сега, а в бъдеще - учители",  – гр. Арад, Румъния.

    На 12 и 13 май 2016г., ученици от учебно-тренировъчно предприятие "ПРЕСТИЖ" ООД при ПГТМ "Христо Ботев" гр. Ботевград, взе участие в четвъртото издание на Панаир на тренировъчните фирми под наслов „Практикуваме сега, а в бъдеще - учители“, организиран от Икономичeска гимназия – гр. Арад, Румъния.

    Фирма "Престиж" спечели I място за WEBSITE и специална награда за Комуникативни умения, сключване на сделки и екипна работа.

    В самият панаир се включиха 50 фирми от Румъния и гр. Сегет, Унгария. Насочеността и интереса на реалния бизнес и университетите от Румъния и Унгария е към професионалната ориентация и умения на служителите. Това е начин и една чудесна идея, чрез която университетите рекламират своите специалности, фирмите представят своя предмет на дейност, а учениците имат възможност да покажат умения, знания, способности и идеи, и да направят своя избор за бъдещото си развитие. Наред с образователните практични дейности учениците създават нови запознанства, срещат се с други култури и имат възможност да подобрят познанията си по чужд език.

    По подготовката и организацията за участието на фирмата в изложението огромна е заслугата на госпожа Диана Къндева - ръководител на предприятието и на госпожа Милена Андонова - преподавател по английски език в училището.

    Панаирът бе посетен от ученици от различни гимназии, граждани, представители на бизнеса и бюрата по труда, които попълваха анкетни карти и събеседваха със служители от учебните фирми.

Проект DU Network Moodle Румъния

     Международен on-line проект "Тренировъчната фирма - вашият шанс". Проектът е с международен конкурсен характер и е част от проекта EDU Network Moodle Румъния.

     Целта му е да се повиши качеството на училищното образование и мотивацията на ученика за работа чрез създаването, развитието и прилагането на училищни и извънучилищни дейности.

     Проектът поставя акцент върху иновативните методи на преподаване и учене. Координатор по проекта е Икономическа гимназия „Vergil Majery“, гр.Галау, Румъния. В проекта участие имат и училища от Молдова, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция. ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград е единствен участник от България.

    2014 / 2015 г.

Заключителната фаза на проекта приключи с призови места за учебно-тренировъчно предприятие „МИГ МИГ“:

    2015 / 2016 г.

Заключителната фаза на проекта приключи с три призови места за учебно-тренировъчно предприятие „ИДЕАЛ“, което през 2015/2016 година работи по on-line проекта:

•     Второ място за Най-добър уебсайт;

•      Трето място за Най-добър търговски щанд;

•      Трето място за Най-добър бизнес план.

2014 / 2015 г.

Проект "Успех"

Проект BG051PO001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Успех" е съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2014 г.

В ПГТМ "Христо Ботев" работят следните шест клуба:

проект "Млад журналист", ръководители Анелия Клечкова

проект "Училищен вестник", ръководител Диана Къндева

проект "Хороводец", ръководител инж. Нина Петкова

проект "Традиции, нрави и обичаи", ръководител Мая Върбанова

проект "Мултимедията и светът около нас", ръководител инж. Антоанета Йотова

проект "Млад електроник", ръководител инж. Людмил Иванов

 2013 / 2014 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0040

"АТЕЛИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ"

Занятията по проект BG051PO001-4.3.05-0040, се осъществиха по схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”. Партньор на училището е фирма „Топлик” ООД, с управител Красимир Георгиев. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Договарящ орган е Министерство на образованието и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Резултатите от проекта са усъвършенстване на професионалните умения на учениците и усвояването на нови знания и придобиване на компетентности, адаптирани към потребностите на бизнеса с цел по-успешна социална и трудова реализация.

2012 / 2013 г. 

Mеждународен проект "Медиите като мост за комуникация през Дунав"

партньорско училище B-A-Z M. Önk. Kossuth Lajos Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Szepsi Laczkó Máté Szakképző Tagiskolája от град Шатораляуйхей, Унгария.